Zaplanowana II sesja Rady Miejskiej Brodnicy

Zaplanowana II sesja Rady Miejskiej Brodnicy

Na mocy przepisów zawartych w ustawie o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2024 r., pozycja 609), postanowiłem zwołać II sesję Rady Miejskiej Brodnicy. Sesja ta, zaplanowana jest na 23 maja 2024 roku, a jej rozpoczęcie przewidziane jest na godzinę 13:30. Spotkanie odbędzie się w sali numer 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy.

Porządek obrad sesji obejmuje następujące punkty: otwarcie spotkania, stwierdzenie kworum oraz powołanie sekretarza obrad. Następnie będzie przedstawiony porządek obrad, po którym przyjęta zostanie informacja o przetargach, które odbyły się w okresie od 5 marca 2023 do 7 maja 2024 roku.

Kolejny punkt to ocena zasobów pomocy społecznej i omówienie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Miasta Brodnicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2023. Przewidziane jest również omówienie informacji Burmistrza Brodnicy dotyczącej zgłoszonych żądań o odszkodowanie i wydanych decyzji o jednorazowych opłatach w związku z uchwaleniem planów miejscowych.

Plan obrad przewiduje również omówienie sprawozdania z pracy komisji Rady Miejskiej przez jej przewodniczącego. Przewidziane jest również czas na wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta. Rozpatrzone zostaną również projekty uchwał dotyczące: przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położnych na terenie Gminy Miasta Brodnicy; przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego Gminy Miasta Brodnicy; przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanych położonych przy ulicy Ustronie w Brodnicy.

Na koniec sesji zaplanowano czas na interpelacje i zapytania radnych oraz dyskusję na tematy różne. Zebranie zamknie zamknięcie II sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

Z szacunkiem, Artur Dombrowski – Przewodniczący Rady Miejskiej.